Dasar Privasi


Notis Privasi ini membahas bagaimana data pribadi Anda dikumpulkan, digunakan dan diungkapkan oleh Crowd Care Sdn Bhd (“Crowd Care”) sesuai dengan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berlaku.
Data peribadi anda merangkumi, tetapi tidak terbatas pada, setiap informasi peribadi tentang anda mengenai nama, jantina, alamat, nombor Kad Pengenalan, nombor telefon dan alamat e-mel (“Data Peribadi”), serta segala maklumat yang berkaitan dengan anda keadaan kesihatan dan / atau keadaan fizikal atau mental (“Data Peribadi Sensitif”) (secara kolektif disebut sebagai “Data Peribadi”).
Anda tidak wajib memberikan Data Peribadi yang diminta oleh Crowd Care, tetapi jika tidak, anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam Program Teknik Hidup atau program lain yang ditawarkan oleh Crowd Care (“Program”).
Dengan memberikan sebarang Data Peribadi kepada Crowd Care, anda memahami dan menyetujui dengan jelas penggunaan, pemindahan Data Peribadi tersebut ke, dan pengumpulan dan pemprosesan maklumat tersebut. Sebarang pemindahan, penggunaan, pendedahan dan pemprosesan oleh Crowd Care akan sesuai dengan Notis Privasi ini.

Pengumpulan Data Peribadi

Data Peribadi anda dikumpulkan oleh Crowd Care melalui pelbagai saluran. Saluran biasa (tetapi tidak terhad kepada) di mana Crowd Care mengumpulkan Data Peribadi anda adalah ketika:

 • Anda memberikan secara sukarela atau langsung kepada Crowd Care;
 • Anda berinteraksi dengan Crowd Care atau mana-mana wakilnya atau sekutunya atau peserta Program lain;
 • Anda menjawab permintaan kami untuk data peribadi tambahan;
 • Anda mengakses aplikasi mudah alih Crowd Care dan melakukan sebarang transaksi;
 • Anda dihubungi oleh, dan bertindak balas terhadap telemarketer kami.

Penggunaan Data Peribadi

Crowd Care boleh menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • Untuk berkomunikasi dengan anda;
 • Untuk menjawab pertanyaan anda;
 • Untuk tujuan pentadbiran dalaman;
 • Memberi maklumat kepada pihak berkuasa dan pemerintah untuk mematuhi kehendak undang-undang dan kerajaan;
 • Agar Crowd Care mematuhi tanggungjawabnya di bawah undang-undang;
 • Untuk memproses sebarang tuntutan perubatan dan pembayaran;
 • Untuk memproses permohonan anda untuk menyertai Program;
 • Statistik dan penyelidikan;
 • Untuk mengurus dan menyelenggara akaun dan akaun Program anda;
 • Untuk melakukan sebarang transaksi yang berkaitan dengan Program;
 • Untuk menerbitkan kepada pengguna aplikasi mudah alih atau melalui saluran lain dari semua tuntutan perubatan bulan ini Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif anda termasuk sebahagian dari nama anda, IC tersamarkan dengan hanya 8 digit pertama yang dapat dilihat, tarikh kemasukan dan pelepasan, jumlah bil yang dikemukakan untuk perkongsian orang ramai dan gambaran ringkas mengenai penyakit semasa anda dimasukkan ke dalam Program; dan
 • Apa-apa tujuan lain yang dianggap perlu dan berguna oleh Crowd Care sehubungan dengan Program.

Pemindahan Data Peribadi

Oleh kerana kemudahan dan pelayan penyimpanan teknologi Crowd Care mungkin berada di bidang kuasa lain, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan ke, disimpan, digunakan dan diproses di bidang kuasa selain Malaysia.

Pendedahan Data Peribadi

Crowd Care tidak akan dengan sengaja mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan tanpa mendapatkan persetujuan anda terlebih dahulu kecuali dalam keadaan berikut:

 • Pendedahan Data Peribadi untuk tujuan yang dinyatakan di atas;
 • Pendedahan Data Peribadi kepada penyedia perkhidmatan luaran dan sub-kontraktor, termasuk sekutu yang memberikan sokongan atau perkhidmatan profesional kepada Crowd Care termasuk, tetapi tidak terhad kepada, aplikasi mudah alih atau perkhidmatan hosting e-mel, perkhidmatan teknologi maklumat, perkhidmatan perundingan keselamatan data, pemasaran dan promosi perkhidmatan, analisis data, perkhidmatan undang-undang, perkhidmatan perakaunan, perkhidmatan berkaitan cukai, perkhidmatan pentadbiran dan perkhidmatan sandaran data;
 • Pendedahan Data Peribadi berkaitan dengan penyusunan semula korporat atau penyusunan semula termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penggabungan, pengambilalihan, divestasi, penggabungan, penggabungan, usaha sama, pembentukan perkongsian, pembubaran dan pengambilalihan sukarela; dan / atau
 • Sekiranya pendedahan Data Peribadi kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan diperlukan untuk melindungi kepentingan, hak, harta atau privasi Crowd Care dan / atau pegawai, pekerja, ejen atau sekutunya.

Untuk mengelakkan keraguan, Crowd Care boleh mendedahkan Data Peribadi anda kepada mana-mana pegawai, pekerja, ejen atau sekutu kami berdasarkan keperluan yang perlu diketahui, atau untuk tujuan yang dinyatakan di atas, persetujuan yang dengan ini anda berikan dengan jelas.

Pemeliharaan Hak

Crowd Care berhak untuk mengubah atau mengubah Pemberitahuan Privasi ini pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya untuk memastikan bahawa Notis Privasi ini selaras dengan perkembangan masa depan Crowd Care, trend industri dan / atau perubahan dalam keperluan undang-undang atau peraturan. Apabila perubahan dibuat pada pemberitahuan ini, Crowd Care akan menyemak tarikh “Terakhir dikemas kini pada” di halaman depan notis ini. Kami menggalakkan anda untuk mengkaji Notis ini secara berkala. Crowd Care mendorong anda untuk mengkaji Notis ini secara berkala.

Permintaan Akses dan Pembetulan dan Pertanyaan

Tertakluk kepada pengecualian di bawah undang-undang yang berlaku, anda boleh pada bila-bila masa selepas ini meminta akses ke, atau pembetulan atau pembetulan Data Peribadi anda atau membatasi pemprosesan Data Peribadi anda, atau mendapatkan maklumat lebih lanjut dari Crowd Care Sdn Bhd dengan menghubungi:

Pengurus Perkhidmatan Pelanggan

© Crowd Care Sdn Bhd (1189764-X)