Dasar Pembatalan & Bayaran Balik


Kami akan membebankan atau mendebitkan pembayaran anda seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Program pada awal penyertaan anda dalam Program. Apabila kami memperbaharui Penyertaan Program anda, kami akan menggunakan kaedah pembayaran yang sama yang sekarang dikaitkan dengan akaun anda. Sekiranya akaun kredit atau debit anda telah ditutup atau kaedah pembayaran anda tidak sah, kami akan memberitahu anda melalui mesej dalam aplikasi dan SMS untuk anda mengatur kaedah pembayaran anda dan membenarkan dan memberi kuasa kepada kami untuk mengenakan atau mendebit pembayaran untuk pembaharuan Penyertaan Program anda. Status Penyertaan Program anda akan diberlakukan sebagai “ditahan” selama 24 jam setelah mengirim pemberitahuan di atas. Anda masih menikmati keistimewaan penuh dari LE sharer.

Sekiranya setelah jangka waktu 24 jam dan kami masih gagal mengumpulkan pembayaran untuk pembaharuan Penyertaan Program Anda, status Penyertaan Program anda akan diubah menjadi “ditangguhkan”. Pada ketika ini, anda tidak lagi berhak untuk berkongsi kos perubatan anda dan menikmati faedah lain di bawah Program ini. Walaupun begitu, anda tetap bertanggungjawab untuk mengatur pembayaran Penyertaan Program anda. Status anda akan dikembalikan kepada “aktif” setelah menerima pembayaran anda untuk pembaharuan Penyertaan Program anda.

Setelah tamat 30 hari dari tarikh pemberitahuan di atas, Penyertaan Program Anda akan “dihentikan” jika pembayaran Anda tidak teratur.

Untuk mengemas kini metode pembayaran Anda, klik ikon “Pembayaran” di bagian bawah layar aplikasi, dan ikuti petunjuk layar yang sesuai.

Kecuali anda membatalkan Penyertaan Program anda menurut Klausa 2 dari Dasar-dasar ini sebelum berakhirnya jangka masa Penyertaan Program semasa anda atau Penyertaan Program dihentikan, kami akan memperbaharui Penyertaan Program anda secara automatik pada akhir Penyertaan Program yang sekarang dengan syarat selalunya pembayaran untuk pembaharuan Penyertaan Program anda dibuat dengan sewajarnya.

Keluar Dari Program & Bayaran Balik

Anda boleh menarik diri dari Penyertaan Program pada bila-bila masa dengan menekan butang Withdrawal di aplikasi kami. Setelah mengesahkan penarikan diri anda dari Penyertaan Program, anda tetap bertanggungjawab atas bahagian kos perubatan bulanan semasa anda. Baki kredit yang tidak digunakan, jika ada, tidak akan dikembalikan dengan alasan apa pun. Kami mempunyai budi bicara untuk menggunakan baki kredit yang tidak digunakan untuk memenuhi perbelanjaan perubatan dan perbelanjaan operasi yang berkaitan dengan Program ini.

Penamatan Keahlian & Bayaran Balik

Sekiranya Penyertaan Program pekongsi (sharer) ditamatkan atas sebab apa sekalipun, setelah pengesahan penamatan Penyertaan Program anda, anda tetap bertanggungjawab atas bahagian kos perubatan bulanan semasa anda. Baki kredit yang tidak digunakan, jika ada, tidak akan dikembalikan dengan alasan apa pun. Kami mempunyai budi bicara untuk menggunakan baki kredit yang tidak digunakan untuk memenuhi perbelanjaan perubatan dan perbelanjaan operasi yang berkaitan dengan Program ini.

Modifikasi

Dengan ini secara tegas dipersetujui dan dinyatakan oleh pihak-pihak di sini bahawa walaupun ada ketentuan dari dasar-dasar ini yang bertentangan, peruntukan dan syarat-syarat dasar ini dapat setiap saat dan dari semasa ke semasa diubah, diubah atau dipinda oleh kami dan seterusnya pindaan dan variasi tersebut akan dianggap telah diubah atau diubah sesuai dan harus dibaca dan ditafsirkan seolah-olah seperti itu, pengubahsuaian, pindaan dan variasi telah dimasukkan dan telah menjadi sebahagian daripada Polisi ini pada saat pengeposan di sini. Segala modifikasi, variasi, perubahan atau perubahan yang dilakukan akan berlaku untuk semua Penyertaan Program setelah tanggal pengubahsuaian, variasi, perubahan atau perubahan tersebut dilaksanakan. Pengubahsuaian, variasi, pindaan atau perubahan akan berlaku pada awal pengeposannya ke aplikasi kami atau menyampaikannya kepada anda yang kami tidak berkewajiban untuk melakukannya dan anda akan dianggap menerima pengubahsuaian, perubahan, perubahan atau perubahan jika anda menggunakan aplikasi kami setelah ia diposkan.

Maklumat Pembayaran

Dengan memberikan maklumat pembayaran kepada kami, anda bersetuju bahawa maklumat pembayaran itu sah dan atas nama anda atau atas nama individu yang telah memberi kebenaran kepada anda untuk menggunakan maklumat pembayaran mereka untuk Penyertaan Program dan / atau pembaharuan di sini. Anda berjanji untuk memberi ganti rugi kepada kami, sekutu, pegawai, pekerja, ejen atau wakil kami dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kewajiban, kerugian, kos dan perbelanjaan yang timbul dari pelanggaran anda atau penggunaan maklumat pembayaran pihak ketiga mana-mana pihak yang tidak sah atau tidak sah pembayaran melalui mana-mana akaun pihak ketiga.

Tanggungjawab (Liabiliti)

Kami berusaha sedaya upaya untuk memastikan kebolehpercayaan dan keselamatan perkhidmatan kami, namun kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dana yang hilang dari akaun anda kerana anda mungkin menderita atau mungkin disebabkan oleh masalah teknikal, kesalahan teknikal, gangguan pihak ketiga, penggodaman, jenayah siber, akses tanpa izin ke sebarang data atau maklumat yang diberikan oleh anda kepada kami atau aktiviti atau peristiwa lain.

Aktiviti Akaun yang Tidak Dibenarkan

Sekiranya anda percaya bahawa ada masalah teknikal, kesalahan teknikal, gangguan pihak ketiga, penggodaman, jenayah siber, akses tanpa izin atau transaksi atau aktiviti tidak sah yang berkaitan dengan akaun anda, anda harus segera menghubungi kami. Tuntutan untuk pengembalian wang Transaksi yang tidak sah atau tidak betul mesti dibuat dalam masa 3 bulan dari tarikh dana dikurangkan dari akaun anda. Setelah kami menerima tuntutan anda untuk pengembalian dana kerana urus niaga yang tidak sah atau tidak dilaksanakan di atas, kami akan melakukan siasatan yang diperlukan untuk menentukan perkara yang sama. Selepas penyiasatan, kami akan mengembalikan jumlah penuh transaksi yang tidak sah atau tidak betul tersebut sekiranya kami berpuas hati dengan hasil penyelidikan yang mengesyorkan pengembalian wang kepada anda. Sebagai alternatif, kami akan memberi anda justifikasi sekiranya hasil siasatan tidak mengesyorkan pengembalian wang kepada anda. Walau apa pun yang dinyatakan di atas, hasil penyelidikan kami akan muktamad dan muktamad. Kami tidak akan bertanggungjawab atas kerugian langsung dan tidak langsung yang dialami oleh anda disebabkan oleh urus niaga yang salah atau transaksi yang tidak dibenarkan.

Mengurus & Melindungi Akaun My-Wallet Anda

Anda bertanggungjawab untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk menjaga keselamatan dan tidak berkongsi dengan siapa pun maklumat keselamatan peribadi Akaun My-Wallet anda, termasuk nama pengguna, kata laluan, log masuk dan maklumat keselamatan lain yang berkaitan dengan Akaun My-Wallet anda dan termasuk kod PIN apa pun atau ciri keselamatan lain pada peranti di mana Akaun Dompet Saya diaktifkan.

Sekiranya anda terlupa sebarang maklumat pendaftaran anda, anda harus menghubungi kami mengenai cara mendapatkannya.

Akaun My-Wallet adalah peribadi untuk anda dan hanya anda yang harus menggunakannya. Mata dalam Akaun tidak boleh dipindah milik. Anda harus menghubungi kami tanpa berlengah-lengah untuk menyedari kehilangan, pencurian, penyelewengan atau penggunaan Maklumat Keselamatan anda yang tidak dibenarkan atau kehilangan, pencurian, penyelewengan atau penggunaan yang tidak sah dari peranti yang anda gunakan untuk mengakses Akaun My-Wallet di mana Perincian Keselamatan anda berada tertanam, dikekalkan atau dikonfigurasi sebelumnya pada peranti tersebut.

Sila hubungi kami melalui e-mel di info@lifeengineering.my atau melalui Pasukan Sokongan Pelanggan kami di jacklyn@lifeengineering.my, di Unit L-6-7, Blok L Solaris Mont Kiara, No.2, Jalan Solaris Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, atau +60362063671. Kami dengan senang hati akan membantu dan meminta anda untuk memberikan maklumat lanjut berkenaan masalah yang sedang dihadapi.

© Crowd Care Sdn Bhd (1189764-X)